Reisvoorwaarden van DesertJoy – Nomadisch reizen

Algemene Reisvoorwaarden DesertJoy

DESERTJOY IS AANGESLOTEN BIJ

-Garantieregeling DesertJoy
Elke reisorganisatie in Nederland is wettelijk verplicht om aangesloten te zijn bij een garantiefonds.
DesertJoy is aangesloten bij de GGTO, het garantiefonds voor gespecialiseerde kleinschalige touroperators.
Het garantiefonds GGTO staat er voor garant dat je het reeds betaalde deel van je reissom terug krijgt als de reisorganisator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór je vertrek maar ook tijdens je verblijf op locatie. Bovendien garandeert de GGTO tijdens je verblijf je terugreis indien de reisorganisator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorg dragen.

Door DesertJoy wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van € 9,- per boeking in rekening gebracht aan de deelnemer, welke vervolgens afgedragen wordt aan het garantiefonds. Daarnaast draagt DesertJoy jaarlijks een percentage van haar jaaromzet af aan het garantiefonds. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.

-Belangenvereniging VvKR
DesertJoy is daarnaast lid van de belangenvereniging VvKR, een vereniging die opkomt voor de belangen van specialistische, kleinschalige reisorganisaties.

GOED GEINFORMEERD OP REIS
Van de reiziger wordt verwacht dat deze de aanwezige informatie (dagprogramma, praktische informatie m.b.t. gezondheid, visa, paspoort, accommodatie, vervoer, klimaat, etc.) omschreven op de website van DesertJoy  op de betreffende reispagina’s en op de pagina Praktisch Woestijn en deze reisvoorwaarden voorafgaand aan de reis goed doorgenomen heeft alsmede de aanvullende reis-en tochtinformatie die de deelnemer na boeking per e-mail toegestuurd krijgt.

-Vliegtickets
Alle reizen van DesertJoy worden aangeboden zonder vliegtickets. De deelnemer boekt zelf het vliegticket en zorgt ervoor dat het vluchtschema ruim op tijd per e-mail binnen is bij DesertJoy zodat deze de transfers kan regelen.

Op de pagina Praktisch Woestijn vindt de deelnemer alle informatie over vliegtickets.

-Vaccinaties
Informatie omtrent eventueel benodigde vaccinaties wordt door DesertJoy verstrekt maar dient altijd door de deelnemer bij de betreffende instanties en instellingen gecontroleerd te worden. Aan de informatie verstrekt door DesertJoy kunnen geen rechten ontleend worden.

-Reisdocumenten: Visum & Paspoort
Het is belangrijk dat de deelnemer in het bezit is van alle vereiste geldige (reis-)documenten.

  • Je paspoort dient na vertrek uit Egypte nog minimaal 6 maanden geldig zijn.
  • Voor Egypte geldt ook een visumplicht.

Informatie omtrent geldigheid paspoort en visa wordt door de reisorganisator verstrekt, maar dient altijd door de reiziger bij de betreffende instanties en instellingen gecontroleerd te worden. Aan de informatie die door de reisorganisatie wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend.

Zie ook artikel 4 lid 4.4

-Reis-& annuleringsverzekering
De deelnemer zorgt zelf voor een annulerings-& reisverzekering met inbegrip van een alarmcentrale.

JUISTE VERWACHTINGEN EN INSTELLING
Veel diensten worden uitgevoerd door derden in samenwerking met de reisorganisator en ondanks zorgvuldigheid kan er altijd wat mis gaan. Dat is niet alleen afhankelijk van mensen, maar ook van lokale omstandigheden zoals bijvoorbeeld weersomstandigheden. Het is daarom van belang gezien de aard en het avontuurlijke karakter van de reizen dat de deelnemer met de juiste verwachtingen en instelling op reis gaat.

HET BOEKEN VAN EEN REIS

-Boeken
De deelnemer kan zich inschrijven via het inschrijfformulier op de site. De boeking is definitief zodra het inschrijfformulier is ontvangen door DesertJoy.

Na inschrijving ontvangt de deelnemer via e-mail een kopie van de boeking alsmede een persoonlijke bevestigingsmail van DesertJoy met daarin het precieze aanbetalingsbedrag, het restant van je reissom en de betalingsgegevens.  Deze bevestigingsmail is tevens de factuur.

Ontvangt  de deelnemer geen kopie van zijn/haar boeking en geen persoonlijke bevestigingsmail van de organisator dan is de boeking niet binnengekomen bij DesertJoy: de deelnemer wordt dan verzocht een mail te sturen naar DesertJoy: joyce@desertjoy.nl

Daarnaast ontvangt de deelnemer na inschrijving ook de aanvullende reis-en tochtinformatie incl paklijst van DesertJoy.

Als DesertJoy op tocht is dan kan de inschrijving pas bevestigd worden wanneer DesertJoy terug is van tocht.

-Boeken voor meerdere personen
DesertJoy heeft van elke deelnemer een boekingsformulier nodig. Als een deelnemer voor meerdere personen wilt boeken dan kan de deelnemer dit aangeven in een aparte e-mail aan DesertJoy via een namenlijst nadat de deelnemer voor elke deelnemer een inschrijfformulier heeft ingevuld en verstuurd via de website van DesertJoy.

Zie ook artikel 3 van deze reisvoorwaarden.

REISVOORWAARDEN
Als reisorganisatie zijn wij verplicht onze reisvoorwaarden op schrift te stellen en aan onze reizigers voor te leggen voordat ze definitief boeken.  Als reiziger ben je verplicht kennis te nemen van onze reisvoorwaarden. Als je het vakje op het boekingsformulier aanvinkt geef je aan dat je akkoord bent met de reisvoorwaarden.

Artikel 1 – Definities
Organisator, verder te noemen DesertJoy of organisator: de handelaar die de Reis samenstelt en deze – al dan niet via een doorverkoper – aanbiedt. Eveneens wordt als organisator beschouwd de handelaar die de Reis aanbiedt indien deze slechts bestaat uit één Reisdienst en de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard.

Reiziger, verder te noemen reiziger of deelnemer: iedere persoon die met DesertJoy een overeenkomst betreffende een Reis wil sluiten en iedere persoon die op grond van de Overeenkomst het recht heeft om te reizen;

Reisdienst: personenvervoer, huur van een motorvoertuig of motorrijwiel, accommodatie of een andere toeristische dienst, voor zover deze diensten vallen binnen de definitie van artikel 7:500 sub a BW.

Reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de Reis uitvoert, zoals hulppersonen (accommodatieverschaffers/vervoerders/externe gidsen/etc.) van DesertJoy.

Overeenkomst: de overeenkomst inclusief deze Voorwaarden waarbij DesertJoy zich jegens de Reiziger verbindt tot het verschaffen van de Reis.

Schriftelijk: op schrift langs elektronische weg per e-mail.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet.

Reis: een Pakketreis of indien de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard een enkele Reisdienst.

Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijden (10u-17u Nederlandse tijd).

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden
2.1 Pakketreizen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door DesertJoy aangeboden of met DesertJoy overeengekomen pakketreizen en vormen een onlosmakelijk onderdeel daarvan.

2.2 Gekoppelde reisarrangementen
Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op reisdiensten die onderdeel zijn van een gekoppeld reisarrangement. Op de reisdiensten die niet met DesertJoy zijn overeengekomen zijn de voorwaarden van de leverancier van die reisdienst van toepassing.

2.3  Reisdiensten
Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op op zichzelf staande reisdiensten die geen pakketreis of gekoppeld reisarrangement vormen. Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek waarin regels staan over pakketreisovereenkomsten en gekoppelde reisarrangementen is in dat geval niet van toepassing. Voor deze Reisdiensten geldt geen bescherming bij insolventie van de organisator, tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld welke partij dekking biedt bij insolventie van de organisator.

2.4 Afwijkende en aanvullende voorwaarden
Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Afwijkende bepalingen in de individuele overeenkomst hebben voorrang boven deze voorwaarden.

DE BOEKING

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Inhoud aanbod
De aangeboden reis omvat de diensten en voorzieningen die in de offertes en publicaties van DesertJoy uitdrukkelijk zijn omschreven. De inhoud van het aanbod wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de door of namens DesertJoy verstrekte informatie. Informatie in publicaties van reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van DesertJoy. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

3.2 Vrijblijvend aanbod
Alle offertes en aanbiedingen door de organisator zijn vrijblijvend en kunnen na aanvaarding in alle gevallen tot 17.00 uur van de eerstvolgende werkdag zonder opgaaf van redenen worden herroepen door de organisator. Dit geldt ook indien de reiziger een automatische ontvangstbevestiging van de boeking heeft ontvangen.

3.3 Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de reiziger van het aanbod van DesertJoy.

3.4 Kennelijke fouten
Kennelijke fouten in het aanbod binden de organisator niet. Dit betreft het aanbod van een prijs, de inhoud van de aangeboden dienst of andere informatie waarvan de reiziger, gelet op alle omstandigheden, er redelijkerwijze niet vanuit mocht gaan dat de organisator heeft bedoeld dit te verklaren. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de reiziger navraag te doen.

3.5 Bijzondere wensen
Indien de reiziger bepaalde voorkeuren voor of bij het aangaan van de overeenkomst kenbaar maakt, kunnen er slechts rechten aan worden ontleend voor zover deze voorkeuren als bijzondere wens zijn geaccepteerd via een schriftelijke toezegging per e-mail van de organisator aan de reiziger dat de voorkeur zal worden ingewilligd. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.

3.6 Bijzondere vereisten
Indien de reiziger uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst vereisten in verband met de medische gesteldheid of vanwege andere zwaarwegende belangen aan DesertJoy als ‘vereiste’ kenbaar maakt, geldt dit als een opschortende voorwaarde voor de totstandkoming van de overeenkomst. DesertJoy dient het ‘vereiste’ binnen een redelijke termijn af te wijzen of deze te bevestigen en zorg te dragen dat hieraan wordt voldaan. Een termijn van 7 dagen wordt in ieder geval als redelijk gezien. Wijst de organisator het ‘vereiste’ af dan komt er geen overeenkomst tot stand. Bevestigt de organisator het ‘vereiste’ dan komt door het versturen van bevestiging de overeenkomst tot stand. Indien er aan de vereisten meerkosten zijn verbonden en deze zijn bekend, doet de organisator de reiziger een nieuw aanbod.

3.7 Bevestiging ontvangst van de boeking
Indien aanvaarding door de reiziger via elektronische weg geschiedt, bevestigt de organisator de ontvangst van de door de reiziger verstuurde aanvaarding.

3.8 Bevestiging van de boeking
DesertJoy stuurt onverwijld na de boeking van de reis een boekingsbevestiging als dan niet samen met een (aanbetalings)factuur. Indien DesertJoy op tocht is ten tijde van de boeking, bevestigt DesertJoy de boeking direct bij terugkomst.

3.9 Herroeping door de reiziger
Een boeking van de reis is definitief. De reiziger heeft geen recht om de overeenkomst te herroepen.

3.10 Minderjarigen
De reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn. Indien een minderjarige (< 18 jaar) reist zonder de personen die het gezag over de minderjarige hebben, dienen deze personen binnen 7 dagen na de boeking een ondertekende toestemmingsverklaring op te sturen. In dit geval komt in afwijking van lid 3 van dit artikel de overeenkomst pas definitief tot stand na ontvangst van deze verklaring door DesertJoy.

3.11 Boeken voor andere reizigers & communicatie
De reiziger die namens of ten behoeve van een of meer andere reizigers een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de reiziger die de boeking verricht. De reiziger die de reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht – met toestemming van die persoon – relevante persoonlijke omstandigheden van die andere reizigers die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst bij de aanmelding kenbaar te maken. De reiziger die de reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht die andere reizigers deze voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken.

Voor elke reiziger dient de hoofdboeker een apart inschrijfformulier in te vullen en een aparte mail naar DesertJoy te sturen met daarin de namenlijst.

INFORMATIE

Artikel 4 – Informatie door de organisator
4.1 Reissom
Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.2 Informatie door DesertJoy bij de boeking of daarna
Bij het sluiten van de overeenkomst of onverwijld daarna, verstrekt DesertJoy de reiziger de overeenkomst met inbegrip van de geaccepteerde bijzondere wensen van de reiziger en op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied en de overige wettelijk verplichte informatie.

4.3 Informatie door DesertJoy voor de reis
Tijdig voor aanvang van de Reis en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden ontvangt de Reiziger uitgebreide informatie over de geboekte Reis.

4.4 Reisdocumenten
De reiziger dient gedurende de gehele reis te beschikken over de voor de reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc.. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger de door DesertJoy verstrekte algemene informatie hierover, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren. De reiziger dient vóór de boeking van de reis te verifiëren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen in verband met de mogelijk lange doorlooptijd van een aanvraag van reisdocumenten en in het bijzonder een eventueel benodigd visum. Indien de reiziger de reis niet of niet geheel kan maken wegens het ontbreken van geldige, volledige en juiste reisdocumenten, komen de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de reiziger.

4.5 Reisbescheiden
De resterende aanvullende reisinformatie evenals contactgegevens van de organisator ter plekke worden tijdig en uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de reiziger toegezonden tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Indien de reiziger deze  niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen dient deze de organisator onverwijld op de hoogte te stellen.

4.7 Informatie over verzekering
De reiziger zorgt zelf voor een annulerings-& reisverzekering met inbegrip van een alarmcentrale.

Artikel 5 – Informatie door de Reiziger
5.1 Relevante informatie van de Reiziger(s)
Voor of bij het sluiten van de overeenkomst verstrekt de reiziger die de boeking verricht alle voor de reis relevante informatie van zichzelf en de door hem of haar aangemelde andere reizigers. In het bijzonder betreft dit informatie over de reizigers of de samenstelling van de groep indien dit mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de reiziger of anderen tijdens de reis. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan dit tot gevolg hebben dat de reiziger van deelname wordt uitgesloten door de organisator of de reisdienstverleners. De reiziger is in dat geval de annuleringskosten overeenkomstig artikel 9 lid 2 verschuldigd. Andere hieruit voortvloeiende kosten komen eveneens voor rekening van de reiziger.

De reiziger geeft ruim op tijd zijn/haar vluchtschema door aan DesertJoy zodat DesertJoy de transfers kan regelen.

5.2 Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en ziekte
Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de reis dienen dit bij het aangaan van de overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de reiziger hiermee bekend is te melden bij DesertJoy in verband met eventuele gevolgen voor de reis en in het bijzonder het luchtvervoer. Deze reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen.

Eventuele bekend zijnde ziektes bij de reiziger mogen geen belemmering zijn voor de overige reizigers.

Als een reiziger vroegtijdig de tocht moet of wil verlaten, worden daar extra kosten voor gemaakt die voor rekening van de reiziger zijn. Deze extra kosten dienen ter plaatse verrekend te worden met DesertJoy.

Zie ook artikel 15 lid 15.1

VOOR DE REIS

Artikel 6 – Betaling
6.1 Aanbetaling
Na totstandkoming van de overeenkomst dient binnen 14 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging 20% van de reissom te zijn voldaan vermeldt in de boekingsbevestiging.

6.2 Restantbetaling
Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis te zijn voldaan. Bij totstandkoming van de overeenkomst binnen 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis, dient de volledige reissom per ommegaande en in ieder geval voor aanvang van de reis te zijn voldaan.

6.3 Valuta & Bankkosten
Reizigers uit landen met een andere valuta dan de Euro dienen de aanbetaling en de restantbetaling in Euro over te maken aan DesertJoy. Alle bankkosten zijn voor rekening van de reiziger.

6.4 Verzuim en rente
Indien de reiziger niet betaalt binnen de hierboven genoemde of op de boekingsbevestiging vermelde termijn is de reiziger zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf dan de wettelijke rente verschuldigd.

6.5 Incassokosten
De reiziger is gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten indien de reiziger vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag nadat de aanmaning is ontvangen onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de exacte incassokosten die wordt gevorderd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere, met een minimum van € 40.

6.6 Verdere gevolgen van uitblijven van betaling
Indien de reiziger in verzuim is kan de organisator het toezenden van de reisbescheiden zonder nadere aankondiging opschorten tot de volledige betaling is ontvangen. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, heeft de organisator het recht de reiziger uit te sluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de reiziger uit te sluiten van deelname kan de organisator de overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij de reiziger in rekening brengen. Het bepaalde in dit lid laat andere rechten van de organisator onverlet.

Artikel 7 – Indeplaatsstelling
7.1 Voorwaarden en kennisgeving
Een reiziger kan de reis overdragen aan een andere persoon die voldoet aan alle aan de reis verbonden voorwaarden. De reiziger verzoekt de organisator uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de reis, althans met inachtneming van een redelijke termijn waarbinnen de nodige handelingen kunnen worden verricht, om de persoon in de plaats te stellen. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de betrokken reisdienstverlener dit toelaten. Overdracht van het vliegticket verzorgt de reiziger zelf.

7.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten
De reiziger en degene die de reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten.

Artikel 8 – Wijziging door de Reiziger
8.1 Wijziging
De reiziger die de reis heeft geboekt kan de organisator schriftelijk per e-mail verzoeken de overeenkomst te wijzigen. De organisator is hier niet toe gehouden. De organisator stelt de reiziger op de hoogte van de nieuwe reissom. Indien de reiziger akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten.

8.2 Aanpassing vertrekdatum of aantal reizigers
Een verzoek tot wijziging van de vertrekdatum vormt geen wijziging, maar een annulering. Vermindering van het aantal betalende passagiers vormt geen wijziging, maar een deelannulering. Hierop is de annuleringsregeling van artikel 9 lid 2 van toepassing.

Artikel 9 – Annulering door de Reiziger
9.1 Annulering
De reiziger kan de overeenkomst te allen tijde voor aanvang van de reis opzeggen. Opzegging dient schriftelijk per e-mail te geschieden naar: joyce@desertjoy.nl  De datum waarop de schriftelijke opzegging door de DesertJoy wordt ontvangen, geldt als het moment van opzegging. Bij ontvangst na 17.00 of buiten werkdagen om, wordt de volgende werkdag gezien als de datum van ontvangst.

9.2 Annuleringskosten
Bij annulering door de reiziger is de reiziger de volgende bedragen verschuldigd:
a. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: 20% van de reissom;
b. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom;
c. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom;
d. vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

Bij vermindering van het aantal personen binnen een boeking waarbij niet alle overeengekomen diensten evenredig kunnen worden verminderd, bedragen de verschuldigde annuleringskosten de reissom minus de werkelijke kostenbesparingen. Indien van toepassing worden inkomsten uit werkelijk alternatief gebruik van de vrijgekomen capaciteit op de annuleringskosten in mindering gebracht.

DesertJoy verkoopt geen vliegtickets. Annulering en/of wijziging van het vliegticket is daarom in alle gevallen voor rekening van de reiziger.

Artikel 10 – Prijswijziging
10.1 Prijswijziging
DesertJoy behoudt zich het recht voor om met betrekking tot reeds aangegane overeenkomsten tot 20 dagen vóór de dag van vertrek de reissom te verhogen als gevolg van prijswijzigingen in kosten en/of belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de reis betrokken derden. DesertJoy kan zich in de overeenkomst het recht voorbehouden om met betrekking tot reeds aangegane overeenkomsten tot 20 dagen vóór de dag van vertrek de reissom te verhogen op grond van wijzigingen in  toepasselijke wisselkoersen. De prijsherzieningsmethode dient voor de boeking kenbaar te zijn en is onderdeel van de overeenkomst.

10.2 Beëindiging door de Reiziger
Indien de verhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, heeft de reiziger het recht de overeenkomst te beëindigen. In dat geval heeft de reiziger recht op onverwijlde terugbetaling van de betaalde bedragen. De organisator stelt de reiziger een redelijke termijn waarbinnen de reiziger schriftelijk per e-mail kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de overeenkomst beëindigt. Wordt de overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de prijsverhoging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

10.3 Prijsverlaging
Indien het recht op prijsverhoging is bedongen, heeft de reiziger in voorkomend geval het recht te verzoeken om prijsverlaging overeenkomstig de prijsherzieningsmethode. Op het bedrag wat de reiziger op basis van de eventuele prijsverlaging toekomt, wordt een bedrag van 30 euro aan administratiekosten ingehouden.

Artikel 11 – Wijziging door de Organisator
11.1 Wijzigingen
De organisator heeft het recht voor aanvang van de reis de overeenkomst eenzijdig te wijzigen voor zover het niet-ingrijpende wijzigingen betreft. De reiziger wordt hier schriftelijk per e-mail en op duidelijke wijze van op de hoogte gesteld.

11.2 Ingrijpende wijzigingen
Indien noodzakelijk kan de organisator de voornaamste kenmerken van de overeenkomst voor aanvang van de reis ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve reis die indien redelijkerwijs mogelijk van minimaal gelijke kwaliteit is. De reiziger kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.

11.3 Wijziging in een overeengekomen bijzondere wens
Indien de organisator niet of niet met een redelijke inspanning kan voldoen aan een overeengekomen bijzondere wens van de reiziger dan kan de organisator de reis op dit onderdeel wijzigen. De reiziger kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.

11.4 Termijn
Bij ingrijpende wijzigingen stelt de organisator de reiziger een redelijke termijn waarbinnen de reiziger aan de organisator schriftelijk per e-mail kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de overeenkomst beëindigt. Wordt de overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

11.5 Prijsverlaging
Indien de wijziging tot gevolg heeft dat de kwaliteit of kosten van de reis verminderen, heeft de reiziger recht op passende prijsverlaging.

11.6 Kennisgeving
Bij ingrijpende wijzigingen stelt de organisator de reiziger onverwijld op de hoogte van:
– de wijzigingen,
– de redelijke termijn waarbinnen de reiziger de organisator schriftelijk per e-mail in kennis dient te stellen van zijn besluit of de reiziger de overeenkomst beëindigt,
– het gevolg dat indien de reiziger niet tijdig antwoordt de wijziging geldt als aanvaard en het recht op beëindiging vervalt.
– indien aangeboden, de inhoud van een vervangende reis of de hoogte van de passende prijsverlaging.

11.7 Terugbetaling betaalde bedragen
Indien de reiziger op grond van dit artikel de overeenkomst beëindigt en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle door of namens de reiziger betaalde bedragen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen aan de reiziger terug.

Artikel 12 – Opzegging door de Organisator
12.1 Opzegging
De Organisator kan de overeenkomst vóór aanvang van de reis opzeggen en de reiziger alle voor de reis betaalde bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn:
a) ingeval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger van de opzegging in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:
– 20 dagen voor aanvang van de reis bij een reis van 6 dagen of meer.
– 7 dagen voor aanvang van de reis bij een reis van 2 tot 6 dagen.
– 48 uur voor aanvang van de reis bij een reis van minder dan 2 dagen.
b) ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

12.2 Terugbetaling betaalde reissom
In de bovenstaande gevallen betaalt de organisator reeds ontvangen bedragen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen terug. Niet vergoed worden kosten die door de reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d.

12.3 Beëindiging door toedoen van de Reiziger
Ingeval de reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien door of namens de reiziger onjuiste of onvolledige informatie over ervaring, vaardigheden, lichamelijke of geestelijke gesteldheid of andere relevante onderwerpen wordt opgegeven, heeft DesertJoy het recht de overeenkomst te beëindigen. Dit laat andere rechten van DesertJoy onverlet.

UITVOERING VAN DE REIS

Artikel 13 – Verantwoordelijkheid
13.1 Goede uitvoering van de Reis
De Organisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de reisdiensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze reisdiensten door de organisator zelf of door een andere reisdienstverlener worden uitgevoerd.

13.2 Wijzigingen in reisschema en reistijden
De organisator zal de reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema of de reistijden. Indien de organisator niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de reiziger enkel worden geïnformeerd op het bij de organisator bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer.

Artikel 14 – Conformiteit & non-conformiteit
14.1 Conformiteit
DesertJoy dient de overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de publicaties, de overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.

14.2 Klachtplicht reiziger
De reiziger stelt de reisdienstverlener en de organisator overeenkomstig artikel 18 onverwijld in kennis van een non-conformiteit die de reiziger heeft geconstateerd tijdens de uitvoering van een in de overeenkomst opgenomen reisdienst.

14.3 Oplossing door de Organisator
De Organisator draagt er zorg voor dat de gemelde non-conformiteit wordt verholpen. De non-conformiteit behoeft niet te worden verholpen indien dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de betreffende reisdiensten.

14.4 Oplossing door de Reiziger
Indien de non-conformiteit niet wordt verholpen binnen een door de reiziger gestelde redelijke termijn heeft de reiziger de mogelijkheid de non-conformiteit zelf te verhelpen en om terugbetaling van de uitgaven te verzoeken.

14.5 Alternatieve Reis
Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zal de organisator een geschikt alternatief aanbieden, zonder bijkomende kosten voor de reiziger. De reiziger heeft recht op prijsverlaging indien het alternatief van lagere kwaliteit is. De reiziger kan het aangeboden alternatief slechts afwijzen indien het niet vergelijkbaar is of de prijsverlaging ontoereikend is.

14.6 Beëindiging door de Reiziger bij aanzienlijke gevolgen
Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de reis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger gestelde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van annuleringskosten opzeggen. Indien de overeenkomst mede het vervoer (zoals vliegtickets) omvat dan voorziet de organisator bij beëindiging door de reiziger ook in onverwijlde repatriëring van de reiziger met gelijkwaardig vervoer zonder bijkomende kosten.

14.7 Prijsverlaging en schadevergoeding
In geval van beëindiging op grond van het vorige lid of in het geval de overeenkomst niet wordt beëindigd en geen alternatieven zijn overeengekomen, heeft de reiziger recht op passende prijsverlaging en passende schadevergoeding.

14.8 Voorwaarden prijsverlaging
Indien de reiziger recht heeft op een passende prijsverlaging geldt dit enkel voor de periode waarin sprake was van non-conformiteit. De reiziger heeft in geen geval recht op prijsverlaging voor zover de non-conformiteit is toe te rekenen aan de reiziger.

Artikel 15 – Hulp en bijstand
15.1 Verplichte bijstand
De organisator verleent de reiziger onverwijld hulp en bijstand indien de reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.

In geval van een acute medische situatie tijdens een Woestijntocht zal DesertJoy  uiteraard haar best doen om de deelnemer zo spoedig mogelijk te laten vervoeren naar medische hulp, doch DesertJoy is op geen enkele manier verantwoordelijk en aansprakelijk in het geval  dat medische hulp niet tijdig bereikt wordt in een acute medische situatie in de Woestijn, gezien de aard van de reis.

Als een deelnemer vroegtijdig de tocht moet of wil verlaten, worden daar extra kosten voor gemaakt die voor rekening van de deelnemer zijn. Deze extra kosten dienen ter plaatse verrekend te worden met DesertJoy.

15.2 Kosten
De organisator brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de reiziger.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 16 – Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen
16.1 Toerekening & overmacht
De reiziger heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade die de reiziger oploopt als gevolg van non-conformiteit, voor zover de non-conformiteit is te wijten aan:
a. de reiziger;
b. derden die niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen;
c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
d. overmachtsituaties als wijziging vluchtschema’s of andere wijzigingen van luchtvaartmaatschappijen, natuurrampen, stakingen, politieke onrust, oorlogen en schade of letsel door natuur of dieren.

16.2 Aansprakelijkheidsuitsluiting
Iedere aansprakelijkheid van de organisator voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de reiziger of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van de organisator.

16.3 Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening
Indien de organisator aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de reiziger, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele reisdiensten.

16.4 Verzekerde schade
De organisator is niet aansprakelijk voor schade van de reiziger die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen.

16.5 Verjaring
Iedere aanspraak van de reiziger op vergoeding van schade verjaart twee jaar nadat de reis heeft plaats gevonden of indien de reis geen doorgang vond twee jaar na de geplande datum van aanvang.

16.6 Geen accumulatie van vergoedingen
Indien vanwege dezelfde gebeurtenis compensatie of schadevergoeding verschuldigd is uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen, zoals de verordening betreffende rechten van luchtreizigers bij instapweigering, annulering of langdurige vertraging, accumuleert deze compensatie of schadevergoeding niet met de schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze overeenkomst. De compensatie of schadevergoeding wordt in mindering gebracht op de door de organisator verschuldigde schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze overeenkomst. Voor het bovenstaande maakt het niet uit of de compensatie of schadevergoeding uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen door de organisator of een door haar ingeschakelde reisdienstverlener is verschuldigd.

VERPLICHTINGEN REIZIGER

Artikel 17 – Verplichtingen Reiziger
17.1 Gedrag en opvolging van aanwijzingen
De reiziger dient zich als een redelijk handelend reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis van de organisator en de reisdienstverleners op te volgen.

17.2 Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname
Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een reiziger overlast veroorzaakt, heeft de organisator dan wel de reisdienstverlener het recht de reiziger de verdere deelname aan de reis of reisdienst gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. De reiziger heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de reiziger.

17.3 Waarschuwing
Alvorens over te gaan tot uitsluiting van deelname wordt de reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing gegeven. Een waarschuwing is niet vereist indien dit niet van de organisator of reisdienstverlener gevergd kan worden gegeven de omstandigheden van het geval, waarbij in aanmerking wordt genomen het gedrag van de reiziger, de verwachte kans op verbetering van het gedrag, het effect op de reis en andere reizigers, het risico op schade en de veiligheid van de reizigers en anderen.

17.4 Aansprakelijkheid Reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De reiziger vrijwaart de organisator van aanspraken van bij de reis betrokken reisdienstverleners of derden voor schade die door de reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.

17.5 Controle tijdstip terugreis
De reiziger dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren.

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 18 – Klachten
18.1 Informatie
DesertJoy verstrekt voor aanvang van de reis de contactgegevens in geval van nood van DesertJoy en in voorkomend geval diens lokale vertegenwoordiger.

18.2 Melden ter plaatse
Indien de reiziger meent dat de reis non-conform wordt uitgevoerd, dient hij deze non-conformiteit onverwijld, maar in ieder geval tijdens de reis te melden bij de organisator of de betrokken reisdienstverlener zodat deze een oplossing kan vinden. Indien reisleiding van de organisator ter plaatse is dient de klacht tevens onverwijld bij de reisleiding te worden gemeld. Indien er geen reisleiding ter plaatse is dient de klacht tevens duidelijk bij de organisator te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per Whatsapp, sms-tekstbericht, telefonisch of op werkdagen onder Nederlandse kantoortijden (9-17u) en ook per e-mail. De organisator verstuurt de reiziger een bevestiging van de melding via hetzelfde medium en per e-mail.

18.3 Communicatiekosten
De kosten van de noodzakelijke communicatie met de organisator komen voor rekening van de organisator. De reiziger dient voor zover mogelijk de kosten te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet, Whatsapp en e-mail.

18.4 Niet verholpen klacht melden na terugkomst
Alle klachten die volgens de reiziger niet of niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de reis, dienen uiterlijk binnen twee maanden na terugkomst, Schriftelijk per e-mail en met redenen omkleed bij DesertJoy te zijn ingediend. DesertJoy is gehouden binnen een maand na ontvangst van de klacht gemotiveerd te reageren.

18.5 Gevolgen niet of niet tijdig melden van de non-conformiteit of klacht
Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het tweede lid van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele prijsverlaging of schadevergoeding, tenzij de belangen van de organisator door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

Artikel 19 – Overige bepalingen
19.1 Rechten van derden
Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden kunnen zich jegens de reiziger beroepen op de bepalingen uit de overeenkomst en deze voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

19.2 Vervangende bepalingen
Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn geconverteerd naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke intentie benadert.

19.3 Toepasselijk recht
Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend Neder­lands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Onverminderd deze rechtskeuze komt een consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien de Organisator de commerciële activiteiten (o.a. reclame) betreffende de overeengekomen Reis richt op het land waar de consument woonplaats heeft, tenzij de diensten niet geheel of gedeeltelijk in dat land worden verricht.

19.4 Bevoegde rechter
De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

Reacties zijn gesloten.