Privacy Verklaring

Privacy Verklaring DesertJoy

Met deze privacyverklaring informeren wij je onder meer over welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor jouw gegevens worden verwerkt en welke rechten je hebt.

BOEKING

Indien je voor andere personen wenst te boeken, dien je hiervoor door die perso(o)n(en) gemachtigd te zijn.

Welke gegevens verzamelen wij van jou?
Wanneer je een reis boekt, worden de gegevens die je verstrekt door ons vastgelegd. Wij verzamelen gegevens zoals vermeld in het boekingsformulier op de website:
– naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail.
– geboortedatum
– nationaliteit
– betalingsgegevens
– dieetgegevens (indien je deze wilt opgeven)
– noodzakelijke medische gegevens (indien je deze wilt opgeven)
– gegevens over de geboekte reis

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
    Je gegevens zijn nodig om aanvragen van accommodatie, transport,  te doen, om je informatie te verschaffen over je reis, voor relevante communicatie betreffende de boeking, voor een goede uitvoer van de reis en om de boeking en betaling af te handelen.
•    Je dieetgegevens worden gedeeld met reisdienstverleners die maaltijden verzorgen en indien dit een medische of religieuze reden heeft slechts voor zover je hier toestemming voor geeft.
•    Voor zover je hier toestemming voor geeft worden je medische gegevens gedeeld met de reisdienstverlener die hiervan op de hoogte dient te zijn en verstrekking noodzakelijk is voor door jou aangegeven behoeften, je veiligheid of de veiligheid van derden.
•    NAW-gegevens, bankgegevens en gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen.
•    Je gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover je belang niet dient te prevaleren.

Grondslag
Wij verzamelen jouw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover je belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding en betalen van belasting. Voor de verwerking van je dieetgegevens/medische gegevens dien je uitdrukkelijk zelf toestemming te verlenen.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
 •    Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk twee jaar na de reis bewaard worden.
•    Medische gegevens zullen binnen 2 maanden na de reis worden verwijderd.
•    Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.
•    Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover je belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

Met wie delen wij jouw gegevens?
 •    Wij stellen jouw gegevens ter beschikking aan reisdienstverleners indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis, voor het behartigen van de door jou aangegeven behoeften, voor jouw veiligheid of de veiligheid van anderen.
•    Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers  zoals het boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor de betaling en incasso.

Doorgifte aan een derde land of internationale organisatie buiten de EU?
 In de meeste gevallen vindt je reis plaats buiten de EU. De noodzakelijke persoonsgegevens worden doorgegeven aan lokale reisdienstverleners buiten de EU op grond van de uitvoering van de (reis)overeenkomst met jou. De reisdienstverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van je persoonsgegevens en zijn gebonden aan de regels omtrent privacy die gelden in dat land.

REISEVALUATIE

Welke gegevens verzamelen wij van jou?
Wij verzamelen gegevens waaronder je naam, de afgenomen reis, je beoordelingen van de reis, je andere feedback of informatie die je vermeldt in de reisevaluatie.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
 •    Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie.
•    Wij gebruiken de gegevens voor evaluatie en terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener.
•    Voor promotie van de reizen (dit geschiedt geanonimiseerd)
Noot: recensies op Facebook en reacties in het Gastenboek op de website van DesertJoy zijn in het geval van Facebook zelf geplaatst door de reiziger en in het geval van het Gastenboek voor de website ingestuurd door de reizigers speciaal voor dat doel.

Grondslag
Wij verzamelen je gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen evaluatie van haar producten of diensten voor zover jouw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Gegevens in de evaluatie worden bewaard tot zo lang de website en het facebook account lopen.

Met wie delen wij jouw gegevens?
Incidenteel kan de feedback gebruikt worden ter promotie van onze reizen op onze website, in de nieuwsbrief en/of op Facebook. Dit geschiedt altijd geanonimiseerd indien jij jouw reisevaluatie niet schriftelijk hebt geplaatst op de Facebook pagina van DesertJoy – Joy of Nature of indien jij jouw reisevaluatie niet schriftelijk via de e-mail hebt doorgestuurd naar ons.

NIEUWSBRIEF

Welke gegevens verzamelen wij van jou?
Wij verzamelen gegevens waaronder je naam en e-mailadres.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Wanneer je je op de nieuwsbrief abonneert of klant bij ons bent, worden je gegevens gebruikt om de digitale nieuwsbrief naar je toe te sturen. Wij vragen je naam om de aanhef van de nieuwsbrief te personaliseren.

Grondslag
Ben je nog geen klant dan verwerken wij je gegevens voor zover je ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief. Ben je reeds klant dan sturen wij je een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming bij het versturen van het meest actuele reisaanbod aan haar klanten.
Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Je gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat je je afmeldt. Afmelden kan onderaan iedere nieuwsbrief.

Met wie delen wij je gegevens?
Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een extern mailprogramma (La Posta).

 

KLACHTEN OVER DE REIS

Welke gegevens verzamelen wij van jou?
Wij verzamelen gegevens waaronder je naam, de afgenomen reis, de klacht en overige informatie die je vermeldt in de klacht.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
    Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van de klacht.
•   Indien de klacht betrekking heeft op de uitvoering van de reis gebruiken wij de gegevens voor terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener met het verzoek om een reactie op de klacht.
•   Je gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover je belang niet dient te prevaleren.

Grondslag
Wij verzamelen je gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met jou hebben.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover je belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Gegevens met betrekking tot de klacht worden gedurende de looptijd van de klacht + tot 2 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

Met wie delen wij jouw gegevens?
Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over je klacht doorgegeven aan en besproken met de reisdienstverlener, onze jurist en/of verzekeraar en geschillenbeslechters.

 

BEVEILIGING

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?
Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die je persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:
•    toegang tot je persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
•    ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd – en waar dit passend is versleuteld (HTTPS) – volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
•    inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.
•    het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.

Jouw rechten:
    Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien en het recht je persoonsgegevens te corrigeren.
•    Je hebt het recht dat wij je persoonsgegevens wissen voor zover
–    deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of;
–    de verwerking gebaseerd is op je toestemming en je deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;
–    de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, jij bezwaar maakt tegen de verwerking en jouw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.
•    Je hebt het recht op beperking van de verwerking.
•    Je hebt het recht op een digitale kopie van de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens (kopie boekingsformulier).
•    Je hebt het recht gegeven toestemming in te trekken.
•    Je hebt het recht om vanwege je specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.
•    Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van je persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder profilering.
•   Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een verzoek kun je richten aan onderstaand e-mailadres of postadres. Om ons te helpen met het verwerken van je verzoek dien je je te kunnen identificeren.

Wijzigingen
Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.

Vragen, opmerkingen & klachten
Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van jou via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.

Verantwoordelijke voor de verwerking
Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Bedrijfsnaam: DesertJoy
Adres: korianderstraat 3, 3193 SG Hoogvliet
E-mail: joyce@desertjoy.nl

Cookiebeleid
Cookies zijn bestanden die een website op uw computer, tablet of smartphone zet en data terugstuurt naar de website die het plaatst. In je internetbrowser kun je altijd cookies verwijderen en ook instellen of je cookies wilt accepteren of blokkeren. Hieronder zullen wij uitleggen welke vormen van cookies worden gebruikt op onze website.

Functionele en analytische cookies
Om de website goed te laten functioneren wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Om goed in staat te zijn onze website aan te passen aan de algemene wensen en interesses van de bezoeker, maken wij gebruik van analytische cookies. Deze cookies stellen ons in staat te kijken hoe de website wordt gebruikt,  welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke interessant zijn, enzovoorts. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor jou een prettige website ervaring te blijven ontwikkelen. Op de website meten wij bezoekinformatie met Google Analytics.

Cookies van derden
Bij gebruik van onze website kunnen andere partijen (zoals facebook/you tube) cookies plaatsen nadat je hiermee akkoord bent gegaan. Voor de uitleg over deze cookies verwijzen wij naar de privacy- en cookieverklaring van deze partijen.

Advertentie cookies
Op onze website laten we links naar websites van andere partijen zien. Een aantal van deze websites maakt gebruik van cookies om bij te houden hoeveel bezoekers de website  heeft.

Meer informatie over cookies vind je op de website van de consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies

Reacties zijn gesloten.